Qt中int转换QString - chen的日志 - 网易博客

blog.163.com/humo_chen/blog/static/12733839520123171851711/
Qt中int转换QString,chen的网易博客,滴答,滴答,叮叮叮叮。。。,... QString QString::number ( long n, int base = 10 ) [static] 如: long a = 63; ...

qt中int怎么转qstring_百度知道

zhidao.baidu.com/question/2052934458696122747.html
qt中int怎么转qstring 1.使用 QString QString::number ( long n, int base = 10 ) [static] 如: long a = 63; QString s = QString::number(a, 10)...

QT编程下QStringint的相互转换_欧阳敬秋_新浪博客

blog.sina.com.cn/s/blog_660659dc0101953o.html
QT编程下QStringint的相互转换 (2013-03-16 17:00:40) 转载▼ 标签: qstringint的相互转 it 分类: qt 今天尝试用QT做一个计算机软件练练手,没想到输...

Qt中 QStringint, char等的“相互”转换 - EI__Nino的专栏 - ...

blog.csdn.net/ei__nino/article/details/7297791
间。如果基数为0,若字符串是以0x开头的就会转换为16进制,若以0开头就转换为八进制,否则就转换为十进制。 Qstring str="FF"; bool ok; int dec=str.toInt(...

Qt中int转换QString - 龖龖 - 博客园

www.cnblogs.com/loongfee/archive/2012/12/21/2827381.html
Qt中int转换QString QString QString::number ( long n, int base = 10 ) [static] long a = 63; QString s = QString::number(a, 10); // s ...

QString 里面int类型的数字,转成QString类型的3位数,怎..._CSDN论坛

bbs.csdn.net/topics/380161760
QString 里面int类型的数字,转成QString类型的3位数,怎么做?谢谢 ...比如1,我想转成 "001",怎么办?谢谢 更多 分享到: 对我有用[0] 丢个板砖...

QString 编码转换的相关推荐_ChinaUnix博客

blog.chinaunix.net/zt/1016/flexstringjuclass_1016493.shtml
Qstring 编码转换 Qstring Qstring::fromLatin1 ( const char * chars, int len = -1 ) [静态] 返回从chars的前len个字符解码得到的Unicode字符...

QString

www.kuqin.com/qtdocument/qstring.html
QString & fill ( QChar c, int len = -1 ) QString copy () const (obsolete...返回由这个字符串转换的小写字符串。 QString string( "TROlltECH" ); str...

qt学习笔记(三) QString char int之间的转换 - emowuyi - ITeye...

emowuyi.iteye.com/blog/1323697
但是qDebug()<<tr(str);是不可以的,要想用tr()函数输出QString类型的字符则要如下: qDebug()<...

Qt中 QStringint, char等的“相互”转换,关键是QString.to...

www.bubuko.com/infodetail-1123667.html
Qt中 int ,float ,double转换为QString有两种方法1.使用QString::number();如:long a = 63;QString s = QString::number(a, 10); // s == "63"...